Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

Ελληνικά περιοδικά για την εκπαίδευση σε ψηφιακή μορφή

Ελληνικά περιοδικά για την εκπαίδευση σε ψηφιακή μορφή

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣH: Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984.
Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει υψηλού επιπέδου πρωτότυπες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών, με στόχο να προάγει την ανακάλυψη, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα, θεωρητικές αναλύσεις, κριτικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εφαρμογές και πολιτικές. Επίσης, στο περιοδικό δημοσιεύονται βιβλιοκριτικές. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.
Κατεβάστε όλα τα τεύχη και τα άρθρα του Περιοδικού “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”ΔΙΑΛΟΓΟΙ! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης  (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Το περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης σκοπό έχει να προβάλει την επιστημονική έρευνα που καλύπτει όλες τις γνωστικές περιοχές για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη βάση αυτή, οι Διάλογοι! φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα φόρουμ διεπιστημονικής επικοινωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτότυπες μελέτες που συνδέουν την εκπαιδευτική πράξη με την έρευνα, την καινοτομία και την αλλαγή στην εκπαίδευση.
Κατεβάστε το 2ο Τεύχος (2016)


Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), ένα από τα τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1996 με το Π.Δ. 147 (ΦΕΚ 11/106.-96), και έχει ως βασικούς στόχους :
-Να ερευνά και να προωθεί τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς και ιδιαίτερα των αποδήμων Ελλήνων, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες που ζουν και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες αυτές.
-Να ερευνά και να προωθεί εκπαιδευτικά θέματα των παλιννοστούντων Ελλήνων και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα.
-Να καταρτίζει και να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, στους Έλληνες παλιννοστούντες μαθητές και στους αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα.
-Να παράγει διδακτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής, ως Δεύτερης Γλώσσας και για την διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών.
Δείτε το περιοδικό: Επιστήμες Αγωγής από το 2000 έως και το 2016 καθώς και
το περιοδικό Hellenic Studies από το 2005 έως το 2015


Preschool & Primary Education (University Of Crete)
The Laboratory of Pedagogical Research and Applications of the Department of Preschool Education of the University of Crete is pleased to announce the launch of the online open-access journal Preschool & Primary Education.
The journal aims to contribute to the development of scientific dialogue and the dissemination of scientific knowledge produced in the international field of preschool and primary education.
The journal will publish original research that meets the high standards of scholarly and practical significance as well as issues of interest in preschool and school development, theory and educational practice


Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία
Το επιστημονικό περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία εκδίδεται σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν κάθε χρόνο. Έδρα του είναι η Μυτιλήνη.
Αποστέλλεται σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, σε φορείς της Εκπαίδευσης και της Ψυχικής Υγείας, και απευθύνεται σε Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εκπαιδευτικούς και υποψήφιους διδάκτορες των αντίστοιχων σχολών.
Ως προς το περιεχόμενο του περιοδικού υπάρχουν τρεις θεματικές ενότητες (Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση, Ψυχολογία - Ψυχιατρική). Μια φορά το χρόνο υπολογίζεται ότι θα γίνεται μια ειδική θεματική ή τιμητική έκδοση.


Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών Έρευνα και Πράξη
Το περιοδικό Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το περιοδικό εκδίδεται από την Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών -@fise group- της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φιλοξενείται στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.
Αρχείο Τευχών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ e-κπ@ιδευτικός κύκλος
Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ e-κπ@ιδευτικός κύκλος είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προωθεί τη φιλοσοφία της ανοικτής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.


Νέος Παιδαγωγός
Θεματικές περιοχές περιοδικού - Επιζητούμενη αρθρογραφία:
1η. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική στην εκπαίδευση
2η. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
3η. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
4η. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης
5η. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση
6η. Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
7η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, περιβαλλοντική αγωγή, πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή υγείας, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, διαπολιτισμική αγωγή, ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες δράσεις
8η. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης
9η. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
10η. Άλλα θέματα. Ο,τιδήποτε αφορά τον Νέο Παιδαγωγό και δεν περιέχεται στις προηγούμενες θεματικές


Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση)
Το περιοδικό της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε, «για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση», από την έκδοση του το 1994 και μέχρι το "μετασχηματισμό" του σε ηλεκτρονικό περιοδικό το 2012, εκδίδεται και κυκλοφορεί από Συντακτική Ομάδα του Παραρτήματος της Κεν. Μακεδονίας, για λογαριασμό ολόκληρης της Ένωσης.


Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Σκοπός του περιοδικού είναι η βελτίωση της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, και η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ όλων των μελών της κοινότητάς μας. Για την επίτευξη του θεωρούμε αναγκαία την ενεργό συμβολή των δασκάλων της Πρωτοβάθμιας, των καθηγητών Φυσικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Πανεπιστημιακών που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο με την υποβολή εργασιών, προτάσεων, ερωτήσεων, κριτικής, σχολίων, κτλ.


i-Teacher
Είναι το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. Στόχοι του περιοδικού: Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.


ΕΡΚΥΝΑ
Σκοπός του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων άρθρων ή εργασιών, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν ή δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο. Το περιοδικό εκδίδεται μέχρι τρεις φορές το χρόνο, ενώ προβλέπονται και έκτακτα τεύχη τα οποία θα περιλαμβάνουν ειδική θεματολογία και αφιερώματα.


Fresh-education
Το τριμηνιαίο εκπαιδευτικό περιοδικό "Ανοιχτό Σχολείο" είναι ένα περιοδικό που σε κάθε τεύχος του περιείχε τουλάχιστον ένα αναλυτικό σχέδιο εργασίας για εφαρμογή στην τάξη αλλά και πλούσια αρθρογραφία. Πριν λίγους μήνες το περιοδικό μετέτρεψε από έντυπη σε ψηφιακή μορφή πάνω από 100 τεύχη του και τα προσφέρει ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τα τεύχη αυτά έχουν εκδοθεί από το από το 1985 έως το 2010.


Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης


Θεωρία και Έρευνα στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες
Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες που πραγματεύονται ζητήματα ερευνητικού ή θεωρητικού ενδιαφέροντος για τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Ο κύριος σκοπός του εκδοτικού αυτού εγχειρήματος είναι να εξομαλύνει τις φυσικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διασύνδεση θεωρίας, έρευνας και εφαρμογής στον ευρύ χώρο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.


Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ
Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών, εκδίδεται με την ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και συγκεκριμένα του Προέδρου και του Συντονιστικού Συμβουλίου του. Εκδίδεται δύο φορές το χρόνο με συνεργασίες μόνο στην ελληνική γλώσσα και σύντομες περιλήψεις σε μία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η οποία συνδέεται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, ερευνητές της εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς.

Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση
Το περιοδικό "Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση" στοχεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ διαλόγου, επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας δύο μεγάλων επιστημονικών κοινοτήτων, οι οποίες είναι από τις πιο δυναμικές στη χώρα μας. Φιλοδοξεί να προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και βιβλιοκριτικές που επικεντρώνονται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των φυσικών-περιβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών


Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς!!

Πηγή: NeaPaideia

Comments powered by CComment

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 225
  • Visitors yesterday: 3665
  • Visitors month: 601691
  • Total Visits: 6769888