Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας


Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Η Συντονιστική και η Επιστημονική Επιτροπή του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα 13, 14 και 15 Οκτωβρίου 2017 καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν εργασίες για συμμετοχή στο συνέδριο και στα πρακτικά του (με ISBN/ISSN), μετά από κρίση (περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: synedrio.eepek.gr και επικοινωνία στο e-mail: info@eepek.gr).

Επιλεγμένα άρθρα από το συνέδριο (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) θα δημοσιευτούν σε ειδικές εκδόσεις των επιστημονικών περιοδικών PRIME (στην Ελληνική) και MIBES (στην Αγγλική) της Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας που έχει σχέση, είτε με τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε με κάθε άλλη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής.

Στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας οι επίσημες γλώσσες υποβολής εργασιών θα είναι είτε η Ελληνική είτε η Αγγλική. Επίσης: α) θα περιλαμβάνει έναν αριθμό προσκεκλημένων ομιλιών από ακαδημαϊκούς (αναγνωρισμένης αξίας) ευρωπαϊκών κυρίως πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και β) θα προσκληθούν να καταθέσουν εργασίες προς κρίση και εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες.

Που απευθύνεται:

Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και φοιτητές.

Ειδικότερα το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:

 Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης.

 Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 Εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 Ερευνητές της Εκπαίδευσης.

 Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

 Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ο όρος «Εκπαιδευτικός» περιλαμβάνει όσους υπηρετούν ως στελέχη ή μη, στη δημόσια ή ιδιωτική (τυπική ή μη) εκπαίδευση, εν ενεργεία ή συνταξιούχους.

Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν πλήρη άρθρα-εισηγήσεις, βιντεο-εισηγήσεις, εργαστηριακές παρουσιάσεις, Εκπαιδευτικά Σενάρια, Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις και Ηλεκτρονικά Ανηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) σχετικά με τις Θεματικές Ενότητές του. Πιο συγκεκριμένα:

α) Πλήρη Άρθρα – Εισηγήσεις: 6-9 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν σε ολοκληρωμένα πρωτότυπα άρθρα και εργασίες (βιβλιογραφικές μελέτες, έρευνες, διδακτικές προτάσεις, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, εποπτικά μέσα, διδακτικό υλικό και τρόπους αξιοποίησής του, εκπαιδευτικές δράσεις, μελέτες, έρευνες, θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης κ.ά.). Για τη συμπερίληψή της στα πρακτικά του συνεδρίου, η εισήγηση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων της.

β) Βίντεο – εισηγήσεις: Είναι πλήρη άρθρα (δηλαδή 6-9 σελίδες συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών), όπου η παρουσίαση όμως της εισήγησης γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία του ομιλητή, ο οποίος πρέπει να στείλει την γραπτή εργασία του προς κρίση και, σε περίπτωση θετικής κρίσης, να στείλει στη συνέχεια την παρουσίαση της εργασίας του σε αρχείο βίντεο, διάρκειας 15 λεπτών, στο οποίο θα υπάρχει η παρουσίαση σε PowerPoint (ή άλλο πρόγραμμα παρουσιάσεων) καθώς και η ενσωμάτωση της ομιλίας του καθώς παρουσιάζει την εργασία του (το συγκεκριμένο αρχείο βίντεο μπορεί να παραχθεί μέσα από ένα από τα συνηθισμένα λογισμικά επεξεργασίας βίντεο). Το βίντεο αυτό θα παρουσιαστεί στο συνέδριο και η εργασία θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά (μέγιστος αριθμός εργασιών από την κατηγορία αυτή που θα γίνουν δεκτές: 20).

γ) Εργαστηριακές παρουσιάσεις: 2-5 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών προσεγγίσεων, διδακτικών εργαλείων και εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια Η/Υ και θα έχουν διάρκεια 1 – 2 ώρες. Θα πρέπει να υποβληθούν και τυχόν φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν.

δ) Εκπαιδευτικά Σενάρια όλων των ειδικοτήτων, 2–5 σελίδες (μη συμπεριλαμβανομένου του ‘Παραρτήματος’ το οποίο θα περιλαμβάνει το πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο). Αφορά σε Εκπαιδευτικά Σενάρια που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, ή οπουδήποτε αλλού, όλων των ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Για τη συμπερίληψή του στα πρακτικά του συνεδρίου, το σενάριο θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων του.

ε) Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις: 3-5 σελίδες. Αφορά στην περιγραφή υλοποίησης ενός προγράμματος (π.χ. μια Σχολική Δραστηριότητα όπως Αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικού θέματος κλπ., κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κ.ά) ή μιας δράσης (π.χ. e-twinning, Teachers4Europe, μαθητικοί διαγωνισμοί κλπ.). Σκοπός είναι η διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του τρόπου εφαρμογής των δράσεων αυτών, των ιδεών που προέκυψαν, των αποτελεσμάτων τους, των συμπερασμάτων τους καθώς και η άντληση κατάλληλης ανατροφοδότησης για διδακτική χρήση. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ή δράση μπορεί να υποβληθεί και ως «Πλήρης εισήγηση» αν περιλαμβάνει και ερευνητικό μέρος ή να υποβληθεί στην παρούσα κατηγορία (αυτό αποτελεί απόφαση του συγγραφέα αφού τα κριτήρια κρίσης είναι διαφορετικά σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες εργασιών). Για τη συμπερίληψή του στα πρακτικά του συνεδρίου, το καινοτόμο Πρόγραμμα ή Δράση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων του. στ) Ηλεκτρονικά Ανηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters): 2–3 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών). Αφορούν στη συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων κλπ. και κάποιου σύντομου σώματος κειμένου. Η παρουσίασή τους θα γίνεται ηλεκτρονικά (αυτόματα) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συνεδρίου, στον οποίο οι σύνεδροι θα έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Οι εργασίες e-posters θα προβάλλονται επαναλαμβανόμενα και αυτοματοποιημένα, σε μορφή e-poster (εικόνας). Για τη συμπερίληψή τους στα πρακτικά του συνεδρίου, η παρουσία στο συνέδριο ενός τουλάχιστον συγγραφέα της e-poster εργασίας είναι απαραίτητη. Όμως, σε ειδικές περιπτώσεις όπου η παρουσία είναι δύσκολη ή αδύνατη, κατόπιν συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και μόνο για τα e-poster, δίνεται η δυνατότητα «Συμμετοχής από απόσταση» (χωρίς τη φυσική παρουσία των συγγραφέων).

Κύριες Θεματικές Ενότητες

1. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογίες, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Προσχολική, Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια), και για όλες τις ειδικότητες.

2. Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κ.λπ.).

3. Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες).

4. Εκπαίδευση Ενηλίκων.

5. Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

6. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.

7. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

8. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Τεχνολογία.

9. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

10. Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.

12. Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση.

13. Εκπαίδευση και Σχολικές Δραστηριότητες.

14. Εκπαιδευτική Έρευνα.

15. Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης.

16. Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

17. Διαπολιτισμική Αγωγή.

18. Τέχνη και Εκπαίδευση.

19. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

20. Βιομιμητισμός στην εκπαίδευση.

21. Εκπαίδευση και τοπική κοινωνία.

Χώρος διεξαγωγής

Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα (Περιφερειακή οδός).

Σημαντικές ημερομηνίες

20 Φεβρουαρίου 2017 1η Ανακοίνωση του Συνεδρίου

20 Μαρτίου 2017 2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου

15 Ιουνίου 2017 Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών

21 Αυγούστου 2017 Ενημέρωση αποδοχής εργασιών (με τα σχόλια των κριτών)

03 Σεπτεμβρίου 2017 Λήξη προθεσμίας υποβολής τελικών εργασιών (που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των κριτών)

01 Οκτωβρίου 2017 Ανακοίνωση προγράμματος του Συνεδρίου

13-15 Οκτωβρίου 2017 Διεξαγωγή του Συνεδρίου


Πληροφορίες

Κολοκοτρώνης Δημήτριος (Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6972038117.

Λιόβας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6932078466.

Σταθόπουλος Κων/νος (Γεν. Γραμματέας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6937329000

Λιάκος Ηλίας (Ταμίας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6974479464

Καρασίμος Ζήσης (Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6975028871


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://synedrio.eepek.gr/

Προκειμένου να υποβληθεί μια εργασία πρέπει πρώτα να γίνει “Εγγραφή” (δημιουργία προφίλ) του συγγραφέα που υποβάλει την εργασία στην εφαρμογή του συνεδρίου (πληροφοριακό σύστημα: SynedrosEEPEK: http://synedros.eepek.gr ). Από την ίδια εφαρμογή μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση για κριτής εργασιών του συνεδρίου (κουμπί «Αίτηση για κριτής»).

Πηγή: ΕΕΠΕΚ

Comments powered by CComment

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 1768
  • Visitors yesterday: 797
  • Visitors month: 507439
  • Total Visits: 6678108