Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών - Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης (10-03-17)

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών - Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης (10-03-17)

(Αποσπάσματα από οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς)

ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα  με  το αρθ.  4, παρ.2, Ν.3687/2008, όπως ισχύει σήμερα με το αρθ. 36,παρ. 20, του Ν.4186/2013 και αρθ. 33, παρ.2, του ν.4386/2016 Α’ 193/17-9-2013, οι αιτήσεις-παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από τις  3 μέχρι και τις 10 Απριλίου.

Όσες  αιτήσεις  υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου καθώς και κατά τη διάρκεια του ερχόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές ύστερα από πρόταση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ‐ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Α. Παραίτηση μέσω Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Στην   περίπτωση   αυτή   υποβάλετε   στη   Διεύθυνση   Εκπ/σης,   σύμφωνα   με   το   αριθμ. Φ.361.96/34160/Δ1/11‐03‐2013 έγγραφο του Υπ.Παιδείας:

1. Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση για λόγους υγείας  και πρόσφατα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τους επικαλούμενους λόγους μόνο από Δημ. Νοσοκομείο, ΚΕ.Π.Α.* ή   Υγειονομικές Επιτροπές.

2. Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση για οικογενειακούς λόγους και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τους επικαλούμενους λόγους (λ.χ. για εγκατάσταση στο εξωτερικό: Βεβαίωση της Πρεσβείας ή Βεβαίωση αλλοδαπού  Δήμου μεταφρασμένη για τη διαμονή ή κατοικία ή ιδιωτικά έγγραφα όπως συμβόλαιο ενοικίου ή  πάγιων λογαριασμών).

Η λύση της υπαλληλικής  σχέσης συντελείται την ημερομηνία κοινοποίησης στον υπάλληλο του ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η Υ.Α.* με  την οποία γίνεται αποδεκτή η  παραίτηση του υπαλλήλου.

Β. Παραίτηση με τη λήξη του διδακτικού έτους

Αν ο εκπαιδευτικός υποβάλει στο διάστημα 03 με 10 Απριλίου αίτηση παραίτησης  θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως  στις 31 Αυγούστου, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν ανακαλέσει με δήλωσή του, εντός ενός μηνός που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει (αρθ. 148 παρ. 4 Ν.3528/2007).

 

Ημερομηνία υποβολής αίτησης

παραίτησης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

δήλωσης ανάκλησης

3‐04‐2017

2‐05‐2017

4‐04‐2017

3‐05‐2017

5‐04‐2017

4‐05‐2017

 

 

Ημερομηνία υποβολής αίτησης

παραίτησης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

δήλωσης ανάκλησης

6‐04‐2017

5‐05‐2017

7‐04‐2017

8‐05‐2017

10‐04‐2017

9‐05‐2017

Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία στη συνέχεια αναρτάται και στον ιστότοπο της Διαύγειας.

√ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ:

1.     Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί (αρθ. 148 παρ.2 Υ.Κ.*):

Α . εάν κατά την υποβολή  της εκκρεμεί i) ποινική δίωξη για πλημμέλημα του αρθ.8 παρ.1 περιπτ. α του Υ.Κ. ή για κακούργημα ή ii) πειθαρχική δίωξη ενώπιον Υπηρεσιακού  Συμβουλίου για παράπτωμα, όμως, που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης και

Β. εάν μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή  της και πριν την αποδοχή της ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη (για λόγους ίσης μεταχείρισης,  η πειθαρχική δίωξη θα πρέπει να αφορά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της οριστικής απόλυσης –Γνωμοδότηση 594/2006 Ν.Σ.Κ., Α. Τάχος, Ερμηνεία Υ.Κ., εκδ. 2004 σελ. 1253).

Γ. εάν έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία (υποπαραγρ. Ζ. 3 του αρθ. 1 Ν.4093/2012).

2. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια υποχρεούνται μετά την λήξη της να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκουν ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής άδειάς τους και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκαν οι εκπαιδευτικοί κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας Ν.4186/2013 αρθ. 36 παρ. 21).

3. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν εισπράξει την επιδότηση αγοράς κατοικίας δεσμεύονται να παραμείνουν υπηρετούντες στην προβληματική περιοχή για μία 15ετία από την ημερομηνία της τελευταίας χρονικά υπηρεσιακής μεταβολής (τοποθέτηση‐μετάθεση‐μετάταξη) τους σε αυτήν (Ν. 3320/2005 αρθ. 10 σε συνδ. Με  παρ.7 και 9 της σχετικής εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.48/28/8855/3‐5‐2006) χωρίς να προσμετρούν σε αυτήν τον ενδιάμεσο χρόνο απόσπασης στο εσωτερικό σε άλλο νομό ή στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις 2 και 3 οι υπάλληλοι δύνανται να παραιτηθούν αλλά θα πρέπει να επιστρέψουν: στην περίπτωση της εκπαιδευτικής άδειας το σύνολο των πρόσθετων αποζημιώσεων και τις αποδοχές που έλαβαν κατά τη διάρκειά της ολικά ή μερικά, με καταλογιστική πράξη του Περιφερειακού Δ/ντή  Εκπ/σης, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το ύψος αυτής και στην 3η περίπτωση το ποσό που έλαβαν ως επιδότηση επιβαρυμένο με τους νόμιμους τόκους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

►  Όσοι  εκπαιδευτικοί  υποβάλουν  αίτηση  παραίτησης  θα  πρέπει  για  την  αποστολή  των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνταξιοδότησης να προσκομίσουν  στην υπηρεσία:

1.       Αιτήσεις απονομής (4 ξεχωριστές)  κύριας, επικουρικής  σύνταξης  (Ε.Τ.Ε.Α.*), μερίσματος (Μ.Τ.Π.Υ.* ) και  ασφαλιστικής   παροχής συμπληρωμένες  εις  διπλούν  η  καθεμιά.

2.      Υπεύθυνη  Δήλωση  για συνταξιοδότηση.

3.      Φωτοτυπία  Δελτίου Αστυνομικής  Ταυτότητας  διπλής  όψης.

4.      Πρόσφατο  Πιστοποιητικό     Οικογενειακής  Κατάστασης   για συνταξιοδότηση το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα  από την Υπηρεσία αφού υποβάλετε Υπεύθυνη δήλωση για τη λύση ή μη του γάμου όπως και για την οικογενειακή κατάσταση των παιδιών (απευθύνεται στο Δήμο στον οποίο τηρείται η οικογενειακή μερίδα).

Πρόσθετα σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο,   εφόσον δεν περιέχονται στο Φάκελο του υπαλλήλου προσκομίζονται: α) η δικαστική απόφαση λύσης  του γάμου, β)  η θρησκευτική λύση εφόσον αναγράφει την ημερομηνία που η δικαστική απόφαση λύσης του γάμου κατέστη αμετάκλητη ειδάλλως πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση για το αμετάκλητο αυτής, δεδομένου ότι κατά το νόμο για τη λύση του γάμου με διαζύγιο απαιτείται έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και γ) εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών ή γονικής μέριμνας.

5.        Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον  οποίο να  αναγράφεται ο Ι.Β.Α.Ν με πρώτο όνομα του αιτούντα.

6.        Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. (απαιτείται ως δικαιολογητικό για το Ε.Τ.Ε.Α.).

7.        Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(μόνο για τους άνδρες)  το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, εφόσον δεν περιέχεται στο Φάκελο του υπαλλήλου.

8.        Τα  Πιστοποιητικά  πρώτης  εγγραφής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ  για τέκνα που σπουδάζουν μέχρι και το 24ο   έτος ηλικίας ή βεβαιώσεις φοίτησης στη Β/θμια  Εκπ/ση  στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή μέχρι και το 18ο έτος (βλ. αναλυτικά σχετικές οδηγίες χορήγησης οικογενειακού επιδόματος) αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία (εφόσον δεν έχουν κατατεθεί στο γραφείο μισθοδοσίας) αφού δηλώσετε το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα/σχολ. Μονάδα και τον Αριθμό Μητρώου του σπουδαστή  (επί της αίτησης παραίτησης).  Για τα παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη από την αρμόδια προξενική αρχή ή το Υπ.Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι το οικογενειακό επίδομα για τέκνα που φοιτούν καταβάλλεται μέχρι τον Αύγουστο του έτους που με βάση τα έτη φοίτησης θα έπρεπε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

9. Γνωμάτευση της Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κ.Ε.Π.Α. για τους γονείς τέκνων (ανεξαρτήτου ηλικίας) ανίκανων σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με αναπηρία τουλάχιστον  50%, προκειμένου να λάβουν το οικογενειακό επίδομα στις συντάξιμες αποδοχές τους, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο Φάκελο τους ή δεν έχει κατατεθεί στο γραφείο μισθοδοσίας.

10.    Για όσους έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου μετά τις 01‐01‐1983 καθώς και για τους διορισμένους (*1)  μετά το 1982, που έχουν έτη ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (από το Ι.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. Σ40/1/3‐1‐2013 εγκύκλιό του) ή Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων ή απόφαση αναγνώρισης ημερών ασφάλισης (για όσους τα έχουν απολέσει(*2) ή καρτέλες ενσήμων ΙΚΑ ή αντίστοιχη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από άλλα Ταμεία (λ.χ. Τ.Ε.Β.Ε.). Η ανωτέρω βεβαίωση για όσους έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή μετά τις 01‐02‐1983 και κατέβαλαν εισφορά   στο ΤΕΑΜ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) θα λειτουργήσει επιπλέον ως  παραστατικό προκειμένου να μεταφέρουν το χρόνο αυτό χωρίς εξαγορά είτε στο Ε.Τ.Ε.Α.  (πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ) είτε στο Μ.Τ.Π.Υ.

*1  Ημερομηνία Διορισμού στο δημόσιο λογίζεται όχι αυτή με  την οποία διορίζεται ο υπάλληλος με σχέση δημοσίου δικαίου (τακτικός , μόνιμος, μετακλητός ή επί θητεία) αλλά εφόσον έχει προϋπηρεσία στο Δημόσιο (λ.χ. Δασαρχείο), σε Ο.Τ.Α., σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες Κράτους‐Μέλους της Ε.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, (συμβασιούχος Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ. (λ.χ. αναπληρωτής) ή ημερομίσθιος, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή κατ’αποκοπή εργασία που έχουν όμως τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας) ο διορισμός του ανατρέχει στον χρόνο πρόσληψής του υπό τις προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας, έστω και αν έχει μόνο μια ημέρα εργασίας.
*2 Εάν έχετε χάσει τα ένσημα για όλο ή για κάποιο διάστημα που εργαστήκατε ως αναπληρωτές, για να υποβάλετε τη σχετική αίτηση στο Ι.Κ.Α., θα πρέπει να απευθυνθείτε πρώτα στη Διεύθυνση Εκπ/σης που είχατε εργαστεί και να ζητήσετε με αίτηση να σας χορηγήσει βεβαίωση για τις καταβληθείσες εισφορές και αντίγραφα των οικείων Μισθολογικών μητρώων, τα οποία θα χρησιμοποιήσετε ως αποδεικτικά για τα απολεσθέντα ένσημα.

Προσοχή! Στη βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων που εκδίδει το ΙΚΑ να περιλαμβάνει όλα τα διαστήματα που ασφαλιστήκατε σε αυτό (τόσο οι  αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι όσο και από τυχόν άλλη εργασία στον ιδιωτικό τομέα) διότι έχουν παρατηρηθεί ανακρίβειες στα χρονικά διαστήματα. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται σε όσες γυναίκες είχαν άδεια μητρότητας  κατά το χρόνο που εργάστηκαν  ως  αναπληρώτριες ή ωρομίσθιοι (πριν από το 2000) στην καταμέτρηση των ενσήμων τους γιατί στις καρτέλες μπορεί να μην έχουν επικολληθεί αυτά, οπότε η ενδιαφερόμενη απευθύνεται πρώτα στο Τμήμα Ασθένειας του Ι.Κ.Α. για να της χορηγήσει Βεβαίωση για το επίδομα μητρότητας και των ημερών ασφάλισης και μετά ζητάει την καταμέτρηση.

Σημείωση: Για την έκδοση από το ΙΚΑ της ανωτέρω βεβαίωσης όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης πριν το 1983 απευθύνονται στο Γραφείο Ειδικών Θεμάτων, ενώ  όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης μετά το 1983 στο Γραφείο Μητρώου στο Τμήμα Ανακεφαλαίωσης.

11.      Εάν έχετε χρόνο ασφάλισης με εργοδότη το Δημόσιο (λ.χ. Δασαρχείο, Δημ. Νοσοκομείο), που δεν περιέχεται στο φάκελό σας θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά παραστατικά (λ.χ. καρτέλα ενσήμων ,αποφάσεις  πρόσληψης). Σημειώνεται ότι προσμετρείται ως συντάξιμη υπηρεσία που παρασχέθηκε σε άλλο Υπουργείο (ως έκτακτος ή αναπληρωτής) αυτή που διανύθηκε όμως μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας (αρθ. 12 παρ.1 περιπτ. βΚ. Π.Σ.Σ.*).

12.   Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται  στο Φάκελο τους : α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ* και β) το πρωτότυπο παράβολο κατάθεσης του ποσού  αν εξοφλήθηκε εφάπαξ ή βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών αν εξοφλήθηκε τμηματικά ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση  του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης. Για κάθε άλλη εξαγορά χρόνου λοιπών συντάξιμων υπηρεσιών (ιδιωτικού χρόνου ασφάλισης, της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού) και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01‐01‐2011 (έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ., εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο Φάκελο του Υπαλλήλου. Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση  από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η σχετική αίτηση, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).  Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να ανακληθεί ή τροποποιηθεί προγενέστερο της συνταξιοδότησής σας αίτημα εξαγοράς στρατιωτικής θητείας ή πλασματικού χρόνου (λ.χ. μείωση του αιτούμενου χρόνου) υποβάλλετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (ανάκλησης–τροποποίησης).

13.      Για όσους προτίθενται να συνταξιοδοτηθούν: Α . σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου του αρθ. 1 περιπτ.  Α του Π.Δ.169/2007 (Κ.Π.Σ.Σ. ) δηλαδή με 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, συγκεκριμένες παθήσεις και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%  και Β.σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.56 παρ.1 περιπτ. Ββ του Π.Δ.169/2007 (πριν ή μετά την τροποποίηση του από το αρθ. 6 παρ. 2β του Ν. 3865/2010, ανάλογα  με την κατά περίπτωση θεμελίωση του Σ.Δ.*), δηλαδή για όσους έχουν ανίκανο παιδί ή σύζυγο, προσκομίζουν εφόσον δεν περιέχεται στο φάκελό τους την απαραίτητη για τη συνταξιοδότησή τους οικεία γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε.,*η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στο Γ.Λ.Κ. και παραπομπή στην Α.Σ.Υ.Ε. από αυτό. Διαδικαστικά ορθότερο είναι η γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. να έχει εκδοθεί πριν από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, ειδάλλως να έχει υποβληθεί η αίτηση προς το Γ.Λ.Κ. και να μας ενημερώσετε για τον αριθμ. πρωτ. που έχει λάβει αυτή, ώστε να αναγραφεί στο Δ.Α.Υ.Κ.

Αίτηση για την παραπομπή στην Α.Σ.Υ.Ε. για το είδος πάθησης και το ποσοστό ανικανότητας

Αίτηση για την παραπομπή στην Α.Σ.Υ.Ε. για το ποσοστό ανικανότητας  παιδιού

Αίτηση για την παραπομπή στην Α.Σ.Υ.Ε. για το ποσοστό ανικανότητας  συζύγου

Σημείωση: Όταν λάβετε την κοινοποίηση από το Γ.Λ.Κ. της παραπομπής προς την Α.Σ.Υ.Ε., Επικοινωνείτε τηλεφωνικά (2107494877‐8) με την τελευταία προκειμένου να συνεννοηθείτε για την  Ημερομηνία εξέτασης και για το εάν είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του εξεταζόμενου (λ.χ. εφόσον κάποιος είναι κατάκοιτος, παραπληγικός ή γενικώς μετακινείται με αμαξίδιο).

14.     Σε περίπτωση αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας για τα ασφαλιστικά ταμεία: α) Πράξη του Ταμείου, με την οποία αναγνωρίστηκε ο χρόνος προϋπηρεσίας και β)Βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για την παρακράτηση της δόσης για την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας (χρονικό διάστημα, ποσό δόσης, τυχόν υπόλοιπο   οφειλής) ή Βεβαίωση του Φορέα ότι καταβλήθηκε το ποσό για την εξαγορά ή Διπλότυπα είσπραξης του ποσού για την αναγνώριση. Τα ανωτέρω προσκομίζονται εφόσον δεν  περιέχονται στο  Προσωπικό Μητρώο του Υπαλλήλου.

15.    Σε περίπτωση χρόνου ασφάλισης στην αλλοδαπή: α)για το εάν προσμετρείται αυτή ή όχι για τη θεμελίωση Σ.Δ. (λ.χ. 25ετίας) προσκομίζονται τα σχετικά παραστατικά έγγραφα που υπαγορεύουν το συνυπολογισμό της (λ.χ. απάντηση του Γ.Λ.Κ. σε σχετικό ερώτημα του ασφαλισμένου). β) μεταφοράς χρόνου ασφάλισης   στην αλλοδαπή σε ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας μας προσκομίζονται τα σχετικά παραστατικά έγγραφα με τα οποία αυτή διενεργήθηκε.

16.  Συμπληρωμένη (προαιρετικά) τη  συνοδευτική    σελίδα με  βοηθητικά στοιχεία για συνταξιοδότηση.

Προθεσμίες‐Προτεραιότητα διεκπεραίωσης των δικαιολογητικών σας συνταξιοδότησης:

Η υπηρεσία οφείλει να υποβάλει το Δ.Α.Υ.Κ. ηλεκτρονικά εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λύσης υπαλληλικής σχέσης και να αποστείλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης εντός 2 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης της υπαλληλικής σχέσης στο ΦΕΚ (αρθ. 1 παρ.1  περιπτ.β και παρ. 4 Ν.4151/2013).

Επίσης η υπηρεσία με πειθαρχική ευθύνη οφείλει να διεκπεραιώνει τις αιτήσεις συνταξιοδότησης  με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου των αιτήσεων παραίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Αναγνώριση Ιδιωτικού χρόνου Ασφάλισης Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα για τους διορισμένους  μέχρι 31‐12‐1982  προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου εφόσον εξαγοραστεί, μετά τη θεμελίωση όμως συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκτός αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 56ο έτος και 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η αναγνώριση γίνεται με πράξη του ΓΛΚ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Οι διορισθέντες μετά την 1‐1‐1983 που ισχύει η διαδοχική ασφάλιση, δεν εξαγοράζουν το χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το Δημόσιο, που είναι ο απονέμων φορέας της σύνταξης, θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού του τομέα, όσο και τη σύνταξη του συμμετέχοντα φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π).

► Θα πρέπει να ενημερώσετε την υπηρεσία για το χρόνο ασφάλισης σε ιδιωτικό τομέα προσκομίζοντας είτε την καρτέλα ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή  βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων ή βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης σε άλλα ταμεία προκειμένου να δηλωθούν στο Δ.Α.Υ.Κ. (ακριβές  χρονικό διάστημα, εργοδότης),γιατί τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από το φάκελο του υπαλλήλου (δικαιολογητικό 10).

2. Άδεια άνευ αποδοχών

Η άδεια χωρίς αποδοχές του ενός (1) μηνός κατ’έτος θεωρείται πραγματική υπηρεσία και, αν έχει χορηγηθεί με τον Υπαλ. Κώδικα του Π.Δ.611/77, θεωρείται κανονική άδεια και δεν χρειάζεται εξαγορά (εάν παρακρατήθηκαν οι εισφορές ) ενώ, αν έχει δοθεί με τους  Υπαλ. Κώδικες του Ν. 2683/99  και 3528/2007, θεωρείται διευκολυντική και χρειάζεται εξαγορά. Μετά το Ν. 4024/2011 αρθ. 23 και σύμφωνα με την αριθμ. οικ 2/78400/0022/ 14‐11‐2011 σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο (ΑΔΑ: 4577Η‐5ΕΤ) ο ανωτέρω χρόνος άδειας (1 μήνας κατ’έτος) λογίζεται συντάξιμος χωρίς εξαγορά, εφόσον παρακρατούνται οι εισφορές κατά την επάνοδο του υπαλλήλου στην Υπηρεσία. Δε λογίζεται συντάξιμος όταν έχει χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.16 περ.Ε΄ παρ.1 και 2 του Ν.1566/1985 (έγγραφο 54925/0092/7‐5‐2013 του Γ.Λ.Κ.).

3. Στους ωρομισθίους το Γ.Λ.Κ. κατά τη συνταξιοδότηση αφαιρεί από τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους 15 ημέρες για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα, επειδή δεν είναι χρόνος που καλύπτεται από ασφάλιση (μη  συντάξιμος).

4. Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης  στα λοιπά Ταμεία για την χορήγηση του μερίσματος, της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ αντίστοιχα είναι:

Μ.Τ.Π.Υ.→20 έτη ασφάλισης (εάν τον συμπληρώσετε με εξαγορά ειδάλλως με υπηρεσία επαρκούν 19 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα).

Ε.Τ.Ε.Α. (πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)→ για την άμεση καταβολή της επικουρικής σύνταξης οι προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης  και τα όρια ηλικίας είναι ίδια με αυτά του φορέα κυρίας ασφάλισης δηλαδή του δημοσίου (λ.χ. οι εκπαιδευτικοί  που συνταξιοδοτούνται με 30ετία που τη συμπληρώνουν με εξαγορά στρατιωτικής θητείας θα πρέπει να εξαγοράσουν αντίστοιχο χρόνο και στο Ε.Τ.Ε.Α.). Άλλως, ελάχιστος χρόνος ασφάλισης είναι η 15ετία και όριο ηλικίας καταβολής της  για τους ασφαλισμένους έως 31‐12‐1992 το 65ο για τους άνδρες και το 60ογια τις γυναίκες, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους από 01‐01‐1993 το 65ο (άνδρες‐γυναίκες) για όσους θεμελίωσαν Σ.Δ. μέχρι  31‐12‐2012 και 67ο για τους υπόλοιπους.

Τ.Π.Δ.Υ.→ τουλάχιστον 150 μηνών (12,5 έτη) χρόνο ασφάλισης.

Προσοχή!: Ο χρόνος ασφάλισης στα ανωτέρω ταμεία μετράει από την ημέρα που ξεκίνησαν οι εισφορές σε αυτά που σε πολλές μισθοδοσίες ήταν η ανάληψη υπηρεσίας και όχι της δημοσίευσης του ΦΕΚ  μόνιμου διορισμού. Δε συνυπολογίζεται, πάντως, ο χρόνος ασφάλισης υπαλλήλου όσο εργάστηκε σαν προσωρινός αναπληρωτής (εισφορές Ι.Κ.Α.).

Σημείωση: οι ανωτέρω χρόνοι διαφοροποιούνται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ή σωματικής ή  πνευματικής ανικανότητας.

5. Αίτηση Επίσπευσης Ε.Τ.Ε.Α.‐Μ.Τ.Π.Υ.

Στο  Ε.Τ.Ε.Α. μπορείτε   να  υποβάλετε αίτηση επίσπευσης, μόνο όμως για   τους  λόγους που προβλέπονται στη σχετική ανακοίνωσή του με βάση την αριθμ.422/40/16‐10‐2013 απόφαση του Δ.Σ. του, την οποία αποστέλλετε μόνοι σας   στο Ε.Τ.Ε.Α., Τμήμα Εξυπηρέτησης στην οδό Μάρνης 22, Τ.Κ. 10433‐ ΑΘΗΝΑ.

Στο Μ.Τ.Π.Υ. αντίστοιχα, αφού λάβετε την πράξη απονομής σύνταξης, μπορείτε να αποστείλετε αίτηση επίσπευσης.

Σημείωση: Με δεδομένο τη διάταξη της παρ.3 περιπτ. Β του αρθ. 1 του Ν.4151/2013, που προβλέπει ότι ο κανονισμός της σύνταξης διενεργείται με πειθαρχική ευθύνη κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία λήψης της αίτησης στο Γ.Λ.Κ. ,δε χωρεί υποβολή αίτησης επίσπευσης για την κύρια σύνταξη.

6. Δάνεια

Από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ενημέρωση από την ιστοσελίδα www.tpdy.gr)

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ασφάλεια των δανείων του, κατά τη συνομολόγηση έχει δεσμεύσει τα ¾ του εφάπαξ βοηθήματος των δανειοληπτών και μπορεί να προβεί στη δέσμευση αυτών σε περίπτωση όπου:

•Δανειολήπτης δε δικαιούται σύνταξη

•η σύνταξη που θα λάβει δεν επαρκεί για την παρακράτηση της δόσης του δανείου

Προκειμένου, λοιπόν, να αποδεσμευτεί    η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος θα πρέπει η εξυπηρέτηση του δανείου να γίνεται από τη σύνταξη. Για το λόγο αυτό κατά τη συνταξιοδότηση οι δανειολήπτες θα πρέπει να αποστείλουν απαραιτήτως:

1. Αίτηση αποδέσμευσης του εφάπαξ βοηθήματος και

2. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης ή εκκαθαριστικό σημείωμα της συντάξεως.

Τέλος, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν εξ’ιδίων τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Γραφείο Παρακαταθηκών τη  Δ.Ο.Υ. της περιοχής τους για το διάστημα και  μέχρι  το  μήνα  έναρξης  της  εξυπηρέτησης  του  δανείου  από  τη  σύνταξη,   προς  αποφυγήν ληξιπρόθεσμου χρέους το οποίο επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν εξ’  ιδίων τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις από το μήνα διακοπής παρακράτησης από το μισθό τους και όταν εκδοθεί η πράξη κανονισμού της σύνταξης προσκομίζουν στο Ταχ. Ταμιευτήριο αυτήν με μια βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών   παρακράτησης της τελευταίας δόσης για να συνεχίσει η παρακράτηση της δόσης από τη σύνταξη.

Από το Ε.Τ.Ε.Α. (πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ή το Μ.Τ.Π.Υ.

Επικοινωνείτε οι ίδιοι σας για να συνεννοηθείτε με τα ταμεία (Ε.Τ.Ε.Α. 2103275000, Μ.Τ.Π.Υ. 2131500000 ή μέσω e‐mail) αφού ενημερωθείτε σχετικά από την ιστοσελίδα τους.

7.Παρακολούθηση πορείας συνταξιοδότησης

Μπορείτε να παρακολουθείτε μέσω διαδικτύου την πορεία της αίτησης για την απονομή κύριας σύνταξης   σας  στην  ιστοσελίδα   https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST στη  διαδρομή Συντάξεις Παρακολούθηση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης (αριστερά), αφού διαβάσετε τις οδηγίες και καταχωρήσετε τους κωδικούς σας κατά την χορήγηση κλειδάριθμου → Αναζήτηση (εντοπίζετε τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση συνταξιοδότησης σας στο Γ.Λ.Κ. καθώς και τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί την υπόθεσή σας).

Στοιχεία επικοινωνίας: Γ.Λ.Κ.: 2103329900 (ή υποβάλετε ερωτήματα στην ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis και  στη  διαδρομή  Επικοινωνία‐ Πληροφορίες  (επιλογή δεξιά), αφού καταχωρίσετε τους κωδικούς σας κατά την χορήγηση κλειδάριθμου). Μ.Τ.Π.Υ. (τμήμα μερισμάτων): 2131500122‐128 (e‐mail: merismata@mtpy.gr)

Τ.Π.Δ.Υ. (εφάπαξ): 2103270500

Ε.Τ.Ε.Α. (πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ.‐ επικουρικό): 2103275000 (e‐mail:synt.teady@etea.gov.gr)

 
Πηγή: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Comments powered by CComment

  • fr-FR
  • English (UK)

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 2540
  • Visitors yesterday: 1397
  • Visitors month: 574001
  • Total Visits: 6897696