Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Information*

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

Ίδρυση και Λειτουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα: Η Φιλική Επίλυση Συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού

Ίδρυση και Λειτουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα: Η Φιλική Επίλυση Συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Διευθυντής Π.Ε. Κέρκυρας έχοντας υπόψη :

1.Την Υ.Α. Γ2/4867/28-8-92/ΦΕΚ 629 Τ. Β’/23-10-92 για την Αγωγή Υγείας στις σχολικές δραστηριότητες.

2.Την Υ.Α. Γ1/377/865/ΦΕΚ 577/18-9-92 για την ένταξη της Αγωγής Υγείας της Α/θμιας Εκπ/σης στις σχολικές δραστηριότητες.

3.Την Υ.Α. Γ2/3351/2000/ΦΕΚ 1206/2-10-2000 για τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας και των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)

4.Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Τ.Α’ / 13-2-2002, άρθρο 8, παρ.2) για τα οργανωτικά θέματα υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.

5. Το Νόμο 2817/2000(ΦΕΚ 78 Τ.Α’/14-3-2000, άρθρο 7, παρ. 6-7, άρθρο 8, παρ. 14), για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, την Αγωγή Υγείας και τον ορισμό Υπευθύνων Αγωγής Υγείας.

6. Την Υ.Α. 127261/Γ7/28-11-2006 για την ίδρυση και λειτουργία θεματικών δικτύων Αγωγής Υγείας.

7.Την με αριθμ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) για το σχολικό έτος 2016/2017.

8.Την αναγκαιότητα δημιουργίας και διατήρησης ενός επικοινωνιακού πλαισίου όλων των εμπλεκομένων μελών της σχολικής κοινότητας 9.Τη χρησιμότητα διαμόρφωσης πλαισίου επικοινωνίας των σχολικών μονάδων σε θέματα Αγωγής Υγείας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την Έγκριση Ίδρυσης και Λειτουργίας του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα: Η Φιλική Επίλυση Συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού.


Σκοπιμότητα ίδρυσης του Δικτύου:

Η Αγωγή και Προαγωγή Υγείας στα σχολεία, ως μια συγκροτημένη εκπαιδευτική διαδικασία διεπιστημονικού και διαθεματικού χαρακτήρα, επιδιώκει και συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών και του σχολείου, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο του κοινωνικο-οικονομικού, πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η σχολική Αγωγή Υγείας αποτελεί «το σύνολο των προγραμματισμένων και εκπαιδευτικών διαδικασιών που επιστρατεύονται από το σχολείο, για να είναι σε θέση οι μαθητές να συνδυάζουν τις γνωστικές και εμπειρικές παραμέτρους που το σχολείο τους παρέχει, ώστε να αποφασίζουν υπεύθυνα και συνειδητά για θέματα που αφορούν την υγεία τους».

Ο ενδοσχολικός εκφοβισμός και η βία αποτελούν ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που τείνει να εξαπλώνεται ανησυχητικά τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, με τεράστιες αρνητικές συνέπειες ως προς τη διαμόρφωση «υγιών» αυριανών πολιτών.

Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bulling), όπως και ο όρος « θυματοποίηση» (victimization), χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός του σχολείου.

Ένας ευαισθητοποιημένος εκπαιδευτικός μπορεί να δουλέψει προς την κατεύθυνση της πρόληψης του φαινομένου, είτε ενσωματώνοντας στοιχεία πρόληψης στο μάθημά του μέσα στην τάξη, είτε υλοποιώντας ένα πρόγραμμα προαγωγής και αγωγής υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενθαρρύνει την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στο χώρο του σχολείου ως στρατηγική με δύο στόχους:

 την πρόληψη κινδύνων σε ζητήματα υγείας στους νέους

 την εμπλοκή του τομέα της εκπαίδευσης σε προσπάθειες αλλαγής εκπαιδευτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών οι οποίες τους προκαλούν.

Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι θα μειωθούν οι αιτίες θανάτου, ασθένειας και αναπηρίας αν γίνουν παρεμβάσεις πρόληψης σε συμπεριφορές που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της νεότητας και αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

Χρήση καπνού, συμπεριφορές που προκαλούν βία και τραυματισμό, συνήθειες υγιεινής και διατροφής, χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών, σεξουαλική συμπεριφορά που οδηγεί σε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, καθιστικός τρόπος ζωής.

Με δεδομένο ότι για την μη εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού σημαντικός προστατευτικός παράγοντας είναι ο χώρος του σχολείου μέσα από την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονιών και της τοπικής κοινότητας και με κίνητρο την αναγκαιότητα διεύρυνσης και αναβάθμισης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που υλοποιούνται στα σχολεία, αποφασίζουμε την ίδρυση του τοπικού δικτύου Αγωγής Υγείας με θέμα:

Η Φιλική Επίλυση Συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού.


Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ειδικοτήτων της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Ν. Κέρκυρας. Προτείνεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών ΠΕ70 με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.


Στόχοι του τοπικού θεματικού δικτύου:

 Αναβάθμιση της σχολικής ζωής και σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα

 Συνεργασία μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση ατόμων με κριτική στάση

 Πρόληψη του αποκλεισμού από την ομάδα και της διάδοσης φημών ( κοινωνικός εκφοβισμός)

 Τόνωση ομαδικότητας

 Ενδυνάμωση των μαθητών στο να αντιμετωπίζουν φαινόμενα επιθετικότητας

 Μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς και εξάλειψη συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού

 Βελτίωση της ικανότητας των μαθητών να διακρίνουν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού

 Συνεργασία του σχολείου με εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας

 Υλοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων με σκοπό την καλλιέργεια κλίματος

αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού, αποδοχής του διαφορετικού και συνεργατικότητας

 Δράσεις ευαισθητοποίησης και βιωματικής εκπαίδευσης σχετικά με την προάσπιση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων, την πρόληψη των φαινομένων βίας και του ενδοσχολικού εκφοβισμού.


Θεματικές ενότητες:

 Γνωριμία και κτίσιμο ομάδας

 Προσμονές - πλαίσιο αξιών

 Διαφορετικότητα, αποδοχή, ενσυναίσθηση

 Θέματα ταυτότητας και αλλαγής

 Έκφραση συναισθημάτων, θυμός και διαχείρισή του

 Ενεργητική ακρόαση

 Είδη συγκρούσεων και διαχείρισή τους

 Διαδικασία διαμεσολάβησης

 Αξιολόγηση

 Εφαρμογή διαμεσολάβησης και στήριξη διαμεσολαβητών


Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης:

2 με 3 σχολικά έτη, με έναρξη την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016/2017.

Η ανάπτυξη του Δικτύου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:

Στο πρώτο στάδιο ( Δεκέμβριος- Ιανουάριος ) θα κληθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, που έχουν αποστείλει σχετική αίτηση, με την οποία θα οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο, να συμμετέχουν σε μία αρχική ενημερωτική συνάντηση, στην οποία α) θα τους δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Δικτύου, β) θα τους παρουσιαστούν εν συντομία τρόποι δημιουργικής προσέγγισης και γ) θα δοθούν λεπτομέρειες για τις υποστηρικτικές δομές με τις οποίες μπορούν να συνεργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος.

Στο δεύτερο στάδιο ( Φεβρουάριος-Μάιος) οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους θα προσεγγίσουν διαθεματικά και δημιουργικά τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν από σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις. Η συμμετοχή σε αυτές δεν είναι υποχρεωτική, προτείνεται, ωστόσο, για τον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος.

Στο τρίτο στάδιο ( Ιούνιος- λήξη σχολικής χρονιάς) προβλέπεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσα από την από κοινού δημιουργία ενός προϊόντος που μπορεί να είναι: συλλογή φωτογραφιών με επεξηγηματικές λεζάντες, ταινία μικρού μήκους, κόμικς, περιοδικό, εφημερίδα, παραμύθι, θεατρικό δρώμενο, ποίημα, κ. α.

Συμμετοχές:

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

1 1ο ΔΣ Λευκίμμης   Η Φιλική επίλυση συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού   Χουλιάρα Ευδοκία

2 2ο ΔΣ Λευκίμμης   Μιλάω, φιλιώνω, αντί να μαλώνω   Παγιαβλή Βασιλική-Μαρία

3 1ο ΔΣ Αργυράδων Διαχείριση συναισθημάτων στην προεφηβεία   Χαρισοπούλου Ευτυχία

4 3ο ΔΣ Πετριτή Η Φιλική επίλυση συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού   Κάτσικας Απόστολος

5 1ο Σχολικό Κέντρο Θιναλίων Προστατεύομαι, εκφράζομαι, διαχειρίζομαι το θυμό μου   Αρβανιτίδου Ευαγγελία

6 Σχολικό Κέντρο Αγρού Σχολικός Εκφοβισμός   Κωστελέτου Ελβίνα

7 Σχολικό Κέντρο Αγρού Σχολικός Εκφοβισμός   Ζαφειρίδης Βασίλειος

8 ΔΣ Καρουσάδων Η Φιλική επίλυση συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού   Προβατάς Νικόλαος

9 1ο Σχολικό Κέντρο Θιναλίων Διαφορετικότητα, αποδοχή, ενσυναίσθηση   Μιχαηλίδου Ιουλία

10 ΔΣ Λακώνων Η Φιλική επίλυση συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού   Διβανέ Μαρία

11 4ο ΔΣ Κέρκυρας Όχι στη βία ναι στη φιλία   Μέλλου Αγγελική

12 6ο ΔΣ Κέρκυρας Όλοι μαζί μπορούμε   Βλαχόπουλος Σπύρος

13 11ο ΔΣ Κέρκυρας Η Φιλική επίλυση συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού   Κορωνάκης Αριστόβουλος

14 ΔΣ Καναλίων Η Φιλική επίλυση συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού   Μπεγλερίδης Νικόλαος

15 ΔΣ Κασσιόπης Η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές, όχι στις ομοιότητες   Ζιάκου ΕυφροσύνηΣυντονιστική επιτροπή:

-Σωτηρία Γεωργοτά, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Κέρκυρας

-Μαρία Σαμοΐλη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΕ Κέρκυρας

-Κωνσταντίνος Ίσερης, Δάσκαλος, Διευθυντής 3ου ΔΣ Κορισσίων Πετριτή

-Μαρία Καλατζή, Δασκάλα, Διευθύντρια ΔΣ Καναλίων

-Αριστόβουλος Κορωνάκης, ΔάσκαλοςΜέλη της παιδαγωγικής ομάδας

Όλοι οι Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο.Παροχές δικτύου:

Συνεργασία με υποστηρικτικές δομές.

Πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων.

Υλικό θεματικών προσεγγίσεων.

Δυνατότητα παρουσίασης των έργων των μαθητών/μαθητριών.


Ενδεικτικές συνεργασίες:

Χαμόγελο του Παιδιού, Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΔΗΜΟΠ- Ν. Μώρος, Συμβουλευτικός Σταθμός Μονάδας Απεξάρτησης του Γ.Ν.Κ., Γενική Ασφάλεια Κέρκυρας (κος Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος, Αστυνόμος Α΄), Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Κέρκυρας, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Δ.Ε. Κέρκυρας.


Πηγή: Απόφαση  ΠΕ Κέρκυρας Αρ Πρωτ 137/16-12-2016 Ίδρυση και Λειτουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα: Η Φιλική Επίλυση Συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού 

Comments powered by CComment

  • fr-FR
  • English (UK)

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 2502
  • Visitors yesterday: 1397
  • Visitors month: 573963
  • Total Visits: 6897658