Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc – Master of Science) “Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα & IoT”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο: “Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και Internet of Things“. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει ως 23/09/2016.

Πληροφορίες

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα λειτουργήσει, από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» (Master of Science in «Computer and Systems Engineering – Smart Systems and Internet of Things»).

Το ΠΜΣ διοργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3685/2008 και 4009/2011, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ή και αυτοαπασχόληση, με αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογών όπως Ευφυή Συστήματα, Αυτοματισμούς, Συστήματα Μετρήσεων, Ενσωματωμένα Συστήματα, Δίκτυα κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι τομείς – κλειδιά στους οποίους υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και τους οποίους καλύπτει το παρόν ΠΜΣ:

Εγκατάσταση και συντήρηση: Υπολογιστικά συστήματα μετρήσεων (sensors) και computer αυτοματισμών (ενεργοποιητές, 3D σχεδιασμός), ρομποτικής, αυτόνομα οχήματα και Μηχανοτρονική αυτομάτου ελέγχου μεγάλης κλίμακας, SCADA υπολογιστικών συστημάτων ειδικών απαιτήσεων και αρχιτεκτονικών (παράλληλα, κατανεμημένα) και ανάπτυξη εφαρμογών σε αυτά, τοπικών και κατανεμημένων μετρητικών διατάξεων, DCS

Επεξεργασία σήματος βίντεο, εικόνας και ήχου –Τεχνητή Όραση

Ενσωματωμένα συστήματα και μικροϋπολογιστές για τηλεπικοινωνίες, αυτοματισμούς, ιατρικές εφαρμογές. Σχεδίαση Υλικού (ASICs, FPGAs). Ανάπτυξη Οδηγών Λογισμικού (Drivers, Firmware).

Έξυπνα κτήρια, Internet of Things, Ubiquitous Computing.

Αυτοματοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (Precision Agriculture) Οι απόφοιτοι προπτυχιακών τμημάτων σπουδών Πληροφορικής, Αυτοματισμών, Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας είναι σε θέση να καλύψουν τις βασικές μόνον ανάγκες Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Προβλήματα εφαρμογής μεγάλου μεγέθους, πολυπλοκότητας και έντασης γνώσης, απαιτούν εξειδίκευση και ικανότητα χειρισμού προχωρημένων τεχνικών. Το ΠΜΣ παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Η δομή του προγράμματος επιτρέπει την απόκτηση εξειδίκευσης αιχμής σε εφαρμογές πληροφορικής, αυτοματισμών, ρομποτικής και μετρήσεων σε μονάδες παραγωγής, ή σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και ήχου ή στη σχεδίαση εξειδικευμένων υπολογιστικών συστημάτων όπως για παράδειγμα για τη διαχείριση βιομηχανικών και αστικών δικτύων. Βαθύτερη ειδίκευση σε πολύ εστιασμένο τομέα παρέχει η Μεταπτυχιακή Εργασία που εκπονείται από τους συμμετέχοντες στο τέλος του κύκλου σπουδών.

Για την επίτευξη των παραπάνω το ΠΜΣ: παρέχει στους φοιτητές πλήρη θεωρητική κατάρτιση, εισάγει μια έντονη πρακτική διάσταση, βασισμένη κύρια σε εκπόνηση υποδειγματικών εργασιών σε κάθε μάθημα, από μέρους των φοιτητών, διοργανώνει εκδηλώσεις για να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με αναγνωρισμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου.

Συμμετέχοντες – Διαδικασία Επιλογής – Δίδακτρα

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κυρίως: Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής ή συναφούς ειδικότητας, Πτυχιούχοι ΑΕΙ όπως Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αεροναυπηγοί, Ναυπηγοί, Μηχανικοί Αυτοματισμών, Γεωπόνοι, ειδικοί Γεωργικών μηχανημάτων και άλλων συναφών ειδικοτήτων στις οποίες μπορεί να βρει εφαρμογή το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

Γενικότερα μπορεί να γίνουν δεκτοί: Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) καθώς επίσης και Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε. η οποία βασίζεται στην ειδικότητα Πτυχίου και στην Αναλυτική Βαθμολογία των υποψηφίων, μπορούν να καθοριστούν ένα ή περισσότερα μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος για υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση από τους υποψηφίους. Το σύνολο των προ-απαιτούμενων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ μαθήματα και η παρακολούθησή τους καλύπτει ένα πρόσθετο, Προκαταρκτικό Εξάμηνο Διδασκαλίας. Τυχόν παρακολούθηση των προ-απαιτούμενων μαθημάτων δεν επηρεάζει το κόστος παρακολούθησης του μεταπτυχιακού.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι δεκατέσσερεις (14) φοιτητές. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι κάθε κατηγορίας.

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3200 € και καταβάλλονται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις των 1600 €, με την έναρξη του Α’ και Β’ εξαμήνου. Στην πρώτη δόση προσμετρείται και προκαταβολή 200 € που καταβάλλεται με την αποδοχή της θέσης φοίτησης από τον ενδιαφερόμενο.

Διάρκεια Φοίτησης – Γλώσσα

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών συν δύο επί πλέον εξάμηνα. Για σοβαρό λόγο – υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελματικό – φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν προσωρινή διακοπή της φοίτησής τους για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική, εφόσον όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές μιλούν την Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διδασκαλίας στην Αγγλική, η εκπόνηση των εργασιών μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα τα δε θέματα Εργασιών και Εξετάσεων θα δίνονται και στις δύο γλώσσες.

Πρόγραμμα Σπουδών – Εξετάσεις

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες και περιλαμβάνει ισάριθμες διαλέξεις. Τα μαθήματα του ΠΜΣ απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών.

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων τα μαθήματα διεξάγονται εργάσιμες ημέρες, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Κάθε ημέρα διδασκαλίας αφορά σε ένα ή δύο από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε ένα από τα οποία διαρκεί τρεις (3) διδακτικές ώρες. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η εξεταστική των μαθημάτων του εξαμήνου διεξάγεται στο τέλος του εξαμήνου και τυπικά είναι οι μήνες Φεβρουάριος και τον Ιούνιο. Επαναληπτική εξέταση όλων των μαθημάτων θα διενεργείται τον Σεπτέμβριο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ενώ η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Ο φόρτος κάθε εξαμήνου αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες ενώ για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

Α’ Εξάμηνο Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Η/Υ και Συστημάτων (Advanced Computer and Systems Architecture), Επεξεργασία Σήματος (Signal Processing), Ενσύρματα και Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών – Δίκτυα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών – ΙοΤ (Wired and Wireless Computer Networks – Sensor and Actuators Networks – Internet of Things), Προγραμματισμός Κινητών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων (Mobile Systems Programming, Network Security), Αισθητήρες και Συστήματα Μετρήσεων (Sensors and Instrumentation)

Β’ Εξάμηνο Έλεγχος με Η/Υ – Ενεργοποιητές (Computer Control – Actuators), SCADA, DCS, Grids για Μετρήσεις και Έλεγχο – ΙοΤ (SCADA, DCS, Grids for Measurement and Control– Internet of Things), Επεξεργασία Εικόνας –Τεχνητή Όραση (Image Processing – Machine Vision), Ρομποτική – Αυτόνομα Οχήματα και Μηχανοτρονική (Robotics, Autonomous Machines and Mechatronics), Ενσωματωμένα Συστήματα και Μικροϋπολογιστές (Embedded Systems and Microcontrollers)

Γ’ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία (MSc Thesis) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα, δίνονται στη σχετική ιστοσελίδα.

Διδάσκοντες – Προσωπικό

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ και ειδικότερα η κατεύθυνση Μηχανικών Η/Υ που είναι υπεύθυνη για το ΠΜΣ, είναι στελεχωμένη με 4 μέλη ΕΠ που κατανέμονται ανά βαθμίδα ως εξής: Καθηγητές: 2 Αναπληρωτές Καθηγητές: 2

Επιπρόσθετα, από τους υπόλοιπους Τομείς του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Μηχανικών Λογισμικού, Μηχανικών Δικτύων), δύνατε να συνδράμουν: 6 Καθηγητές 3 Αναπληρωτές Καθηγητές 4 Επίκουροι Καθηγητές 3 Καθηγητές Εφαρμογών

Γενικότερα, διδακτική υποστήριξη του ΠΜΣ δύναται να κάνουν: Μέλη ΕΠ της κατεύθυνσης Μηχανικών Λογισμικού και της κατεύθυνσης Μηχανικών Δικτύων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ και άλλων συναφών Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ συναφών Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής Επιστήμονες, Ερευνητές και κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, αναγνωρισμένου κύρους και με εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Με απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται Υπεύθυνος Μαθήματος και Ομάδα Υποστήριξης Μαθήματος. Ο Υπεύθυνος Μαθήματος είναι μέλος ΕΠ με Διδακτορικό τίτλο σπουδών ή Επιστημονικός Συνεργάτης, κατάλληλης για το μάθημα ειδίκευσης. Μέλη της Ομάδας Υποστήριξης είναι μέλη ΕΠ ή Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Περισσότερες πληροφορίες για τους διδάσκοντες δίνονται στη σχετική σελίδα.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας (στη Λάρισα). Το Τμήμα διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διαλέξεων, ένα (1) αμφιθέατρο και οκτώ (8) πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, εκ των οποίων τα έξι (6) παραδόθηκαν την άνοιξη του 2015. Διαθέσιμη στους φοιτητές είναι και η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας.


Πηγή (περισσότερες πληροφορίες): ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Comments powered by CComment

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 4005
  • Visitors yesterday: 959
  • Visitors month: 630527
  • Total Visits: 6846910