Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή (21-03-17)

Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή (21-03-17)

Διαβιβάστηκε στα Δημοτικά Σχολεία η νέα Υπουργική Απόφαση που αφορά τις μετακινήσεις των μαθητών στη Βουλή των Ελλήνων καθώς και τη συμμετοχή τους στο "Εργαστήρι Δημοκρατίας".

Αναλυτικά η Υ.Α.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Άρθρο 1

Διδακτικές επισκέψεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων-Γενικά Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, τις οποίες οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται από το Ίδρυμα ύστερα από αίτησή τους.

Άρθρο 2

Στόχοι
Οι μαθητές ξεναγούνται στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στις κάθε φορά παρουσιαζόμενες εκθέσεις, ενημερώνονται για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και για τις βασικές αρχές και αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Άρθρο 3

Ομάδα-στόχος
Οι επισκέψεις εντάσσονται στις 9 διδακτικές επισκέψεις-εκδρομή, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφορούν στους μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αναγκαίου αριθμού μαθητών/τριών από την Στ΄ τάξη, στην επίσκεψη δύνανται να συμμετάσχουν καιμαθητές/τριες της Ε’ τάξης της ίδιας σχολικής μονάδας. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στη Βουλή των Ελλήνων γίνεται κατά τάξη και όχι κατά τμήμα.

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης
Οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Άρθρο 5

Διαδικασία έγκρισης
Ο Σύλλογος Διδασκόντων, αφού εξασφαλίσει την πρόσκληση από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, σε ειδική συνεδρίασή του, αποφασίζει για το χρόνο πραγματοποίησης της επίσκεψης, το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί, το όνομα του αρχηγού, που είναι υποχρεωτικά ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας και το όνομα των υπευθύνων των τμημάτων και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Αντίγραφα του πρακτικού υποβάλλονται α) στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, προς ενημέρωσή του και β) στον αρμόδιο Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης, ο οποίος και θα χορηγήσει την έγκριση μετακίνησης των μαθητών/τριών.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις-δικαιολογητικά
Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων απαιτούνται τα εξής:
α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.
β. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση της αίτησης του σχολείου από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της επίσκεψης και ο αριθμός των προσκαλούμενων μαθητών/τριών.
γ. Πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
δ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή, που κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επίσκεψη.
στ. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου.
ζ. Γραπτή ενημέρωση προς τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός του α) κατατίθενται στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να χορηγηθεί η τελική έγκριση επίσκεψης.

Άρθρο 7
Διαδικασία μετακίνησης
Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται μέχρι και δύο (2) διανυκτερεύσεις για την ηπειρωτική χώρα, ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικές−παραμεθόριες περιοχές μέχρι και τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Στις ημέρες μετακίνησης δεν συνυπολογίζεται η μια διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών με πλοίο, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.
Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιείται με τη προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχει σε αυτή το ½ των μαθητών/τριών της τάξης (όχι του τμήματος).
Ως συνοδοί ορίζονται οι εκπαιδευτικοί της τάξης. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης δύνανται να συμμετάσχουν και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, οι οποίοι όμως δεν συνοδεύουν τους μαθητές/τριες μέσα στο κτίριο της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 8
Σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Αττικής στο Εργαστήρι Δημοκρατίας, εγκρίνουμε τη μετακίνηση των σχολικών μονάδων κατά τμήμα, προκειμένου αυτές να παρακολουθούν το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι Δημοκρατίας», που παρουσιάζεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Η συμμετοχή στο ανωτέρω βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εντάσσεται στις 9 εκδρομές-διδακτικές επισκέψεις.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα παραπάνω καταργείται.

Άρθρο 10
Δημοσίευση σε ΦΕΚ
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Comments powered by CComment

  • fr-FR
  • English (UK)

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 4033
  • Visitors yesterday: 959
  • Visitors month: 630555
  • Total Visits: 6846938