Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

Πρόσκληση για προσωρινές τοποθετήσεις-αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018

Πρόσκληση για προσωρινές τοποθετήσεις-αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018

Ακολουθεί πρόσκληση ΠΕ Κέρκυρας:


"Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. , να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα υποδείγματα που σας κοινοποιούμε, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας, έως και 30 Ιουλίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε Κέρκυρας

β) Με αποστολή fax στον αριθμό 26610-47202 (Παρακαλούμε να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση παραλήφθηκε) ή και

γ) Με αποστολή mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyspecorfu@gmail.com, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά προβλεπόμενα δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα γίνει η μοριοδότηση των αιτήσεων.Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους, τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την απόσπαση. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καλούνται να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης όσοι εκπαιδευτικοί παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους:α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά,

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών για τις αποσπάσεις και προσωρινές τοποθετήσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ. Γ’ της υπ’ αριθ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρω-τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απoσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ,ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά ,Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018».

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να αποδεικνύονται τα όσα επικαλείται ο ενδιαφερόμενος και να του προσμετρηθούν τα μόρια που δικαιούται. Η αίτηση του εκπαιδευτικού αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση με απόλυτη ευθύνη για τα αναγραφόμενα στοιχεία.

Ο κάθε εκπαιδευτικός θα καταθέτει με την αίτηση και τα εξής δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση συνυπηρέτησης,

2) Πιστοποιητικό εντοπιότητας,

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

4) Βεβαίωση σπουδών τέκνου,

5) Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη προσκομίσει δικαιολογητικά για τη διαδικασία των μεταθέσεων δε χρειάζεται να τα προσκομίσουν εκ νέου, παρά μόνο αν υπάρχει με-ταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση ή σε άλλα στοιχεία.

Ειδικά για τους αιτούντες απόσπαση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήμα Ένταξης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τα προβλεπόμενα κριτήρια Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Δ΄παρ.1 της ως άνω εγκυκλίου. Επισημαίνεται ότι, απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λει-τουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτι-κός(άρθρο 31 του Ν.3848/2010) και ότι ο χρόνος απόσπασης δε λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατά-ξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010.

Σημειώνουμε ακόμη, ότι: α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού για απόσπασή του σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε Υπηρεσία ή Φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, η αίτησή του για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανακαλείται αυτοδίκαια. β) σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασής να το γνωστοποιήσει στη Δ/νση Π.Ε Κέρκυρας αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση. Παρακαλούμε να λάβουν ενυπόγραφα γνώση οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων με ευθύνη των Διευθυντών και των Προϊσταμένων."

Πρόσκληση

Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης

Αίτηση απόσπασης ΣΜΕΑΕ

Πίνακας Δημοτικών

Πίνακας Νηπιαγωγείων

Πηγή: NP

Comments powered by CComment

  • fr-FR
  • English (UK)

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 40
  • Visitors yesterday: 3437
  • Visitors month: 560286
  • Total Visits: 6230211